spices online תקנון אתר

א. כללי 
1. אתר spices online  (להלן – "האתר") מציע ו/או עתיד להציע למשתמשים באינטרנט חנות וירטואלית לרכישת מוצרים (להלן – "השירותים").
2.  השימוש באתר, והשירותים המוצעים בו (להלן – "השימוש"),  כפופים ומותנים בהסכמת המשתמש לתנאי תקנון זה (להלן – "התקנון").  האחריות המלאה להכרת התנאים להלן והשימוש על פי תנאים אלו, חלה בכל עת על המשתמש בלבד. כל שימוש באתר וכל כניסה אליו, מעידים על הסכמת המשתמש לתנאי התקנון.
3.  האמור בתקנון זה בדבר רכישת מוצרים באמצעות האינטרנט, יחול בשינוים המתחייבים, גם על רכישה במסגרת תקשורת טלפונית.
4.  תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.
5.  בתקנון זה יפורשו המונחים הבאים כמפורט להלן:
"בית העסק" – חברת "דלימארט בע"מ", ח.פ. 514744697
"משתמש" – כל אדם ו/או גורם מכל מין וסוג, אשר נכנס לאתר.
"מידע" – כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר, בכל מדיה קיימת, ובכלל זה במלל, תמונות, ציורים, אלמנטים גראפיים, רישומים ובכלל זה העיצוב של כל אלה.
"מוצר" – כל סחורה ו/או שירות אשר יבחר בית העסק להציע לציבור המשתמשים בתמורה ו/או שלא בתמורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של בית העסק.

ב. קניין רוחני 
6.  המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע וכל קניין רוחני אחר מכל מין וסוג במידע, שייכים לבית העסק ו/או לצדדים שלישיים, לפי העניין, ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא במידע, מלבד הזכות לשימוש במידע לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש, ובכפוף להוראות פרק ג' להלן, שכותרתו "תנאי שימוש במידע".
7.  חלקים שונים מהמידע ומהתמונות באתר, מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין בית העסק לבין צדדים שלישיים ו/או מאפשרים בין היתר הפניה או קישור לאתרי אינטרנט אחרים (להלן "האתרים האחרים"). בית העסק אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוכנו של המידע המוצג באתרי האינטרנט האחרים. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי אין לבית העסק יכולת ו/או אפשרות לבחון את תוכנם של האתרים האחרים ו/או את המידע המופיע בהם. כל שימוש במידע המצוי באתרים האחרים יעשה על אחריותו של המשתמש בלבד והמשתמש מוותר על כל טענה כלפי בית העסק בעניין זה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או את התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת של בית העסק, מראש ובכתב ובהתאם לתנאי השימוש או ההרשאה של אותם צדדים שלישיים ו/או בעלי האתרים האחרים.

ג. תנאי השימוש במידע
8.  זכות השימוש במידע הינה למשתמש בלבד. המשתמש אינו רשאי להרשות לצד ג' שימוש כלשהו במידע, ואין זה רלוונטי אם ההרשאה ניתנת בתמורה או ללא תמורה ו/או בכל דרך ו/או תנאי אחר.
9.  המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם להוראות כל דין ועפ"י הנחיות והוראות האתר ובית העסק.
10. המשתמש מתחייב לא לפרסם ברבים את המידע ו/או את חלקו, אלא בתנאים המוגדרים באתר ובתוכם – אך לא רק – קבלת הסכמה מפורשת של בית העסק לכך, מראש ובכתב. מבלי לגרוע מכלליות האמור יחול סעיף זה על פרסום ברבים של כל פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת.
11.  המשתמש מתחייב לא לשכפל, לא לצלם, לא להעתיק ולא להדפיס כל פלט מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום מכל מין וסוג.
12.  כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא בהתאם לתנאי האתר ותקנון זה – אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת של בית העסק, מראש ובכתב.
13.  בנוסף המשתמש מתחייב כדלקמן:
14. לא לאחסן את המידע באתרים אחרים ברשת האינטרנט.
15. לא לבצע שינוי, מכל מין וסוג, במידע.
16. לא לעשות שימוש מסחרי במידע.
17. לשמור על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.

ד. אחריות מוגבלת
18. באתר מתפרסם מידע המוגש כשירות למשתמש בלבד, והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. בית העסק אינו אחראי לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו ואין בפרסום המידע כדי להקנות למשתמש זכות הסתמכות על המידע ללא בדיקתו באופן עצמאי וללא כל תלות בפרסום באתר.
19. המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שבית העסק אינו אחראי בשום צורה ואופן לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשירותים ובמידע וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים ובמידע.
20. המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שלמרות שבית העסק פועל על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, הרי שייתכנו ליקויים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.

21. צילומי ו/או שרטוטי המוצרים המוצגים באתר הנם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את הנהלת האתר. מוסכם ומובהר, כי בית העסק ישתדל לעשות כמיטב יכולתו להציג בפני משתמשי האתר צילומים ונתונים מדויקים ככל האפשר לגבי המוצרים.

22. בית העסק אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.
23. בית העסק אינו מתחייב, כי השימוש במידע באתר ייעשה ללא הפרעה, טעויות, נזקים, קלקולים או תקלות.
24. השירותים מוצעים למשתמש כמות שהם, והמשתמש לא יעלה כל טענה בנוגע להתאמתם לצרכיו.
25. המידע והפרסומים המוצגים באתר, מאפשרים בין היתר הפניה לאתרים אחרים באינטרנט (להלן: "אתרים אחרים"). בית העסק אינו אחראי בשום צורה ואופן לתוכנו של המידע המוצג באתרים אחרים. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי אין לבית העסק יכולת ו/או אפשרות לבחון את תוכנם של אתרים אחרים ו/או את המידע המופיע בהם. כל שימוש במידע באתרים אחרים יעשה על אחריותו של המשתמש בלבד והמשתמש מוותר על כל טענה כלפי בית העסק בעניין זה.
26.  בית העסק לרבות מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או כשלים בהעברת המידע, בין אם נגרמו בזדון על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי ו/או מכל סיבה אחרת.

ה. ניוזלטרים ודברי פרסום

27.  בית העסק מציע שירות קבלת ניוזלטר, אשר משמעו קבלת דיוור חדשותי ישירות למשתמש בשירות זה, בהתאם להוראות והנחיות שיינתנו מעת לעת על ידי בית העסק (להלן- "ניוזלטר"). יובהר במפורש כי תוכן הניוזלטר יכול שיכלול דברי פרסומת וכיו"ב פרסומים אשר אין בהם תוכן חדשותי.
בהסכמת המשתמש להיות מנוי על שירות הניוזלטר ובמתן הסכמתו לתקנון זה, המשתמש מצהיר ומאשר כי ידועות לו הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח–2008, והוא מסכים במפורש כי יישלחו לו ע"י  בית העסק ניוזלטרים ודברי פרסום, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר ו/או בכל אמצעי תקשורת קיים או עתידי). המשתמש בשירות הניוזלטר יכול להתנתק מהשירות בכל עת על ידי לחיצה על הלינק המתאים באתר האינטרנט ו/או בהודעה האלקטרונית ו/או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של בית העסק. המשתמש בשירות ניוזלטר יוכל להרשם מחדש לשירות האמור באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של  בית העסק.

ו. הגנת הפרטיות 
28.  בית העסק רשאי להתנות את הגלישה לאתר ו/או לשירותים אחרים המוצעים באתר ברישום אשר יכלול פרטים מזהים של המשתמש ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתו. במידה והמשתמש לא ימסור את הנתונים אשר חובת מסירתם תצוין במפורש באתר, יהיה בית העסק רשאי למנוע מהמשתמש לגלוש באתר ו/או באזורים מסוימים באתר, ו/או להשתמש בשירותים שונים באתר, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של בית העסק.
29. בית העסק יהיה רשאי  לשמור את הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותם במאגר המידע של בית העסק ולעשות בו שימוש עפ"י הוראות כל דין. בית העסק  משתמש באתר באמצעים מקובלים של אבטחת מידע. על אף האמור מובהר, כי אין ביכולתו של בית העסק לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע, והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד בית העסק בעניין זה, וזאת בתנאי שבית העסק נקט באמצעים סבירים למנוע חדירה לא מורשית כאמור.
30.  בית העסק  יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת להתקשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי בית העסק או על ידי צדדים שלישיים. בית העסק רשאי לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידו לצרכי בית העסק ו/או כחלק מנתונים המועברים לצדדים שלישיים. בנוסף, האתר והאפליקציות עושות שימוש בפלטפורמת hotjar שהינה פלטפורמת אנליזה וניטור המאפשרות איסוף של מידע אגרגטיבי ומידע מזוהה על השימוש באתר ו/או באפליקציה, לפי העניין (זמן הגלישה, באילו מדורים ביקר המשתמש, איתור תקלות ומהיכן התחבר). השימוש במידע המזוהה מוגבל ביותר, וספייסז שומרת אחוז מדגמי ממנו בלבד, ולזמן קצר. כמו כן מוגבלת הגישה למידע כאמור למספר אנשים מצומצם ביותר.
31. המשתמש מצהיר כי המידע נמסר מיוזמתו ומרצונו החופשי וכי לא חלה עליו כל חובה שבדין לעשות כן.
32.  המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא מבין את ההוראות המפורטות לעיל והוא מסכים להן, וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד בית העסק בקשר עם השימוש במידע או עם מסירתו לצדדים שלישיים.
33. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבעת ביצוע פעולות הקשורות לרישום לאתר, בית העסק יהיה רשאי "לשתול" במחשבו קבצי טקסט ותוכנה המכונים "cookies", אשר מאפשרים זיהוי המשתמש בעת הגלישה באתרים (להלן – "עוגיות"). במידה והמשתמש רוצה למחוק את העוגיות עליו לפנות לאתר הבית של בית העסק המייצרת את הדפדפן – אקספולרר ו/או אחר, ולפעול לפי ההנחיות המפורטות באתרים אלה.
34. בית העסק מפעיל מעת לעת שירותי פרסום עם צדדים שלישים- חברות פרסום אינטראקטיביות. המשתמש מתיר בזאת לבית העסק להעביר את המידע שבידיו ו/או הנתונים המצטברים מהעוגיות לחברות אלו.

ז. רכישת מוצרים באתר
35.  בעת ביצוע הזמנה של מוצר יבחר תחילה המשתמש את המוצר אותו הוא מעוניין לרכוש ויעדכן באתר את הפרטים הנדרשים ע"י בית העסק, לרבות הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, ת.ז./ ח.פ., טלפון, יישוב, דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח המוצר עם החשבונית, וכתובת לקבלת אישור הזמנה. מידע כאמור ישמר במאגרי המידע של בית העסק, כמפורט לעיל. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, בית העסק לא יוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לבית העסק בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
36. לאחר מכן, יופנה המשתמש לתשלום באמצעות כרטיס אשראי, אשר לאחריו יקבל המשתמש הודעת אישור על ביצוע הזמנתו (להלן "מסמך פרטי העסקה"). מסמך פרטי העסקה יכלול את מספר ההזמנה וניתן יהיה להדפיסו. על המשתמש לשמור את מספר ההזמנה לכל טיפול ו/או בקשה ו/או תלונה ו/או בירור ככל שיעלה בנוגע להזמנה. תיעוד מספר ההזמנה אינו באחריות בית העסק והוא אינו מתחייב לנהל רישום או מעקב אחר מספר ההזמנה. בית העסק לא יוכל לטפל בכל עניין בקשר עם הזמנה שבוצעה ללא מספר ההזמנה. פרטים בדבר הזמנות שבוצעו ניתן לברר במוקד הטלפוני של בית העסק בשעות הפעילות של המוקד.

ח. שימוש בכרטיס אשראי 
37.  חיוב כרטיס האשראי של המשתמש ייעשה במידה והמוצר זמין במלאי. במידה והמוצר אינו זמין במלאי אך ההזמנה התאפשרה וכרטיס האשראי חויב, ישלח בית העסק הודעת ביטול הזמנה לדואר האלקטרוני שהזין המשתמש בעת ההזמנה ויבטל את החיוב. בית העסק אינו מתחייב לזמינות כל המוצרים במלאי.
38.  במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החברה, לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולת הזמנה ורכישה תחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום ע"י מבצע הפעולה וחברת האשראי. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. ללא אישור סופי מחברת האשראי על אישור העסקה, תהיה ההזמנה בטלה והחברה לא תהיה מחוייבת כלפי הלקוח בשום דרך לרבות לא בשמירת המוצר במלאי.
39. האחריות למוצרים המוצעים לרכישה באתר הינה באחריותם המלאה של היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים.
40.  המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של בית העסק בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
41. כל עוד לא נקבע אחרת על ידי בית העסק, תשלום התמורה בגין המוצר יבוצע בתשלום אחד בלבד או בתשלומים על פי הכללים של בית העסק בהתאם לגובה התשלום לעסקה..
42. המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת. רכישת המוצר תתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לא ניתן לבצע את השירות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי ופרטים מזהים.
43. אדם בן 18 שנים ומעלה וכן תאגיד מאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל, המחזיקים כדין בכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי בישראל, רשאים לבצע רכישת מוצרים באתר.
44. בשימוש בכרטיס האשראי מצהיר המשתמש כי כרטיס האשראי בו נעשה השימוש הינו בתוקף והוא מורשה עפ"י דין ועל פי תקנון זה ו/או הסכם עם מנפיק הכרטיס לבצע עסקאות כאמור באתר.
45. המידע באתר מאובטח ומוגן על פי תקן PCI  בינלאומי.

ט. אספקה ומשלוח המוצר
46. אספקת המוצר תתבצע רק לאחר שהתשלום עבור אותו המוצר בוצע במלואו באמצעות כרטיס האשראי.
47. בית העסק ידאג לספק את המוצר שנרכש לכתובת שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה או שהחבילה תמתין עבור הלקוח בסניף בו ביקש איסוף עצמי. האחריות הבלעדית על המילוי התקין והמלא של הכתובת למשלוח, תחול על המשתמש.
48.  המוצר יישלח באמצעות חברת שליחים שתקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של בית העסק (להלן "חברת הדיוור"), ויגיע ליעדו בתוך 7 ימי עסקים מביצוע ההזמנה באתר. בית העסק לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם למוצר ו/או למשתמש כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של חברת הדיוור.
49. היה והמשלוח לא הגיע ליעדו בתוך 7 ימי עסקים מעת ביצוע ההזמנה, יישלח משלוח נוסף ללא תשלום, בכפוף לזמינות המוצר במלאי באותה עת.
50. דמי המשלוח הכלולים במחיר התמורה אינם כוללים משלוח מחוץ לגבולות מדינת ישראל ו/או באזורים מוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית או גיאוגרפית. בית העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות, עפ"י שיקול דעתו, מפעם לפעם, את האזורים בהם הוא מספק את מוצריו מבלי להודיע על כך מראש.
51. בית העסק לא יהיה אחראי לדחייה ו/או עיכוב ו/או אי אספקה הנובעים מכוח עליון או מגורמים אחרים אשר אינם בשליטתו של בית העסק לרבות שביתות, השבתות, עיכובים ע"י צדדים שלישיים וכד'.

י. החזרת מוצרים/ ביטול עסקה

52. מדיניות החזרים/ ביטול עסקה ביטול, רכישה והחזרת מוצרים שנרכשו באתר יעשו בהתאם להוראות חוק הצרכן התשמ"א- 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו (להלן "החוק").
53. למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14 ג ובסעיף 14ג1 לחוק.
54. הודעת ביטול- משתמש רשאי להודיע על בקשתו לבטל את העסקה בכתב לפקס: 039611221 ו/או בדואר רשום לכתובת: ספייסז, שבזי 26 ראש העין.  (להלן: "הודעת ביטול"), בתוך 14 (ארבע עשר) יום מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם. בעסקה מתמשכת, כהגדרתה בחוק, יחל מנין 14 הימים בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו.
55. תוצאות הביטול:
1) ביטול מחמת פגם במוצר או אי התאמה או אי אספקה במועד (סעיף 14(ה) א לחוק)- בית העסק יבטל את העסקה בתוך 14 יום מהודעת הביטול ובכפוף לקבלת המוצר חזרה במשרדי בית העסק באריזתו, במצב תקין ובתנאי שלא נעשה בו שום שימוש – ישיב למשתמש את כל מחיר התמורה בגין המוצר, ללא דמי ביטול.
2)  ביטול עסקה שלא מהטעמים המנויים בס"ק 1) לעיל – בית העסק יבטל את העסקה בתוך 14 יום מהודעת הביטול ובכפוף לקבלת המוצר חזרה במשרדי בית העסק באריזתו, במצב תקין ובתנאי שלא נעשה בו שום שימוש – ישיב למשתמש את מחיר התמורה בגין המוצר, בניכוי דמי ביטול בסך 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.
56. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות בית העסק לתבוע את נזקיו בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
57. זיכוי המשתמש ייעשה באותם תנאים בו נעשה החיוב בגין המוצר, באמצעות כרטיס האשראי, בכפוף להחזרת המוצר לבית העסק כשהוא שלם ותקין.

יא. איסורים
58. שימוש באתר שלא כדין אסור באופן מוחלט ובכלל זה אסורות באופן מוחלט הפעולות הבאות:
1) הטעייה או זיוף, בין אם על ידי פרסום מוצר באופן מטעה, לא מדויק או זיוף או באופן אחר.
2) הונאה מסוג כלשהו ופעולות הקשורות בהונאה ו/או עבירה פלילית (למשל, מכירת מוצרים גנובים ו/או עסקאות הסותרות את תקנת הציבור ו/או כל פעילות בלתי חוקית.
3) הפרת זכויות של צדדים שלישיים כלשהם. למשל (אך לא רק): הפרת סימני מסחר, פטנט, סוד מסחרי ושאר זכויות קניין רוחני באשר הן.
4) הפרת פרטיותו של אדם.
5) שימוש באתר לפרסום לשון הרע, פרסום שיש בו להוות הטרדה של אדם.
6) פרסום תכנים פוגעניים או בעלי תוכן מיני-פורנוגראפי.
7) פרסום ו/או מכירה של תכנים, תוכנות ואמצעים אחרים שיכולים לשמש מאן דהוא לפעילות בלתי חוקית במערכות מידע, מאגרי נתונים, לפעילות גניבת מידע אישי של משתמשי קצה וכיוצא באלה.
8) פרסום קישורים לאתרים חיצוניים העלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לבית העסק ו/או לחייבו בדין.

 

יב. שונות
59. מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את בית העסק.
60. בית העסק שומר על זכותו לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומו באתר.
61. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כנגד בית העסק.
62.  תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש ובין בית העסק ו/או מי מטעמו.
63. בשימושו באתר מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהאתר פועל ברשת האינטרנט ומטבעו תלוי בגורמים שונים כמו ספקי תקשורת ותשתית, שרתים וכדומה. בית העסק אינו מתחייב לזמינות מלאה של האתר ו/או לתקינות פעילות האתר.
64. השימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בית העסק ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בגין כל נזק ישיר או עקיף ומכל סוג שהוא, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהוא בקשר עם השימוש באתר ובשירותים ו/או לכל מקרה בו לא התקבלה הזמנה במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת אשר מונעת את השתתפות המשתמש באתר.
65.  בית העסק נוקט באמצעי אבטחה שונים על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים והמידע שנמסר באתר, עם זאת, האתר חשוף לפריצות אבטחה וחדירה לשרתיו. שימוש באתר משחרר את בית העסק ו/או מי מטעמו מכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו עקב שימוש לרעה שנעשה באתר ובין היתר פריצות אבטחה וחדירה לשרתי האתר כדי לחשוף מידע על משתמשים.
66. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את בית העסק בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות) שייגרמו לו עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות בית העסק ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי עקב שימוש המשתמש באתר ו/או פגיעה – בבית העסק ו/או בצדדים שלישיים – בשל גרימת נזקים טכניים ואחרים, לרבות ומבלי למעט, חדירת וירוסים בשל שימוש המשתמש באתר.
67. בית העסק שומר לעצמו את הזכות להחליף מוצרים ו/או לשנות את תנאי ההשתתפות ו/או לבטל את האתר ו/או חלק מפעילותיו של האתר ו/או להוסיף לאתר מידע וכל דבר אחר מעת לעת – לפי שיקול דעתו הבלעדי ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.
68. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

69. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
70. בית העסק יהיה רשאי לגבות תשלומים בגין השירותים המוצעים באתר וזאת לאחר פרסום מוקדם באתר של 10 ימים טרם תחילת הגבייה.
71. המשתמש באתר מסכים בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד בית העסק תוגבל לתקופה של 5 חודשים ממועד תחילת הפרסום הרלוונטי באתר, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח – 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.
72. כל השתהות של בית העסק בקיום זכות המגיעה לו על פי המפורט לעיל, או הימנעותו של בית העסק מעמידה על זכותו כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיו.
73. תקנון זה וכל הפעולות באתר כפופים לדין הישראלי ולדין הישראלי בלבד.
74. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.
75. בטלות או חוסר תוקף של סעיף מסעיפי תקנון זה, אחד או יותר, אין בהם כדי לבטל, לשנות או להשפיע על תנאים וחובות אחרות על פי תקנון זה. תניה שאיננה ניתנת לאכיפה תוחלף בתניה קרובה ככל הניתן למקור, באופן המתקן את הפגם בגללו בוטלה.
76. בית העסק יהיה רשאי לחסום לאלתר את השירותים ואת השימוש באתר במידה והמשתמש השתמש באתר ו/או בשירותים בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.

יג. מכירה קבוצתית

77. הנהלת האתר תהיה רשאית מעת לעת להגדיר מוצרים במחיר מיוחד במיוחד במכירה קבוצתית לזמן מוגבל.

78. מכירה קבוצתית תיכנס לתוקף רק לאחר הרשמה לקניה של מספר היחידות המינימלי שהוגדר ע"י הנהלת האתר בעבור מכירה זו. תוקפה של המכירה יסתיים בתום תקופת המכירה כפי שהוגדרה ע"י הנהלת האתר, או לכשיאזל מלאי המוצרים – הקודם מבין השניים.

79. המשתמש המעונין לרכוש מוצר במכירה קבוצתית ישלים את תהליך הקניה, כולל מתן פרטי כרטיס אשראי, כבכל קניה אחרת. אבל במקרה של מכירה קבוצתית שטרם נכנסה לתוקף – החיוב יושהה ויתבצע רק לאחר שהמכירה תיכנס לתוקף (בעקבות השלמת ההרשמה לקניה של המספר המינימלי של יחידות כפי שהוגדר ע"י הנהלת האתר למכירה זו).

80. לכשתיכנס המכירה לתוקפה ויבוצע החיוב – המשתמש יקבל הודעה במייל המאשרת את הרכישה. מרגע זה –

  • אם בחר באופציה של איסוף עצמי – תוך 5 ימי עבודה ייצרו עימו קשר מהסניף להודיע על המוצר שהגיע בעבורו ואשר מחכה לו בסניף. המשתמש יגיע לסניף עם העתק ההודעה שקיבל ויוכל לאסוף את המוצר.
  • אם בחר באופציה של שליח – תוך 7 ימי עבודה יגיע שליח לכתובת שהשאיר בעת הרכישה עם המוצר הנרכש.

81. אם לא נרשמו מספר מספיק של רכישות למכירה הקבוצתית – היא לא תיכנס לתוקף והנרשמים לא יחויבו. במקרה זה לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה לבית העסק בגין הרכישה שלא יצאה לפועל.

המשתמש מסכים ומאשר כי קרא את כל האמור לעיל וכי עצם כניסתו לאתר מהווה הסכמה לכל האמור לעיל. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בית העסק ו/או מי מטעמו בנוגע לכך.